A kifogástalan életvitel ellenőrzése

Magyarország lakosságának alapvető elvárása a rendvédelmi feladatokat ellátó állománnyal szemben, hogy a rájuk vonatkozó jogszabályi előírásokon túl, szigorú hivatásetikai elvárásoknak is megfeleljenek. A kifogástalan életvitel ellenőrzése azt a célt szolgálja, hogy csak olyan személyek lehessenek a hivatásos állomány tagjai, akik e magas szintű etikai elvárásoknak felvételükkor, illetve az egész hivatásos életpályájuk során  megfelelnek.

Az ide vonatkozó szabályozás igen szerteágazó: mint hatáskört a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban Rtv.) 7. § tartalmazza, míg a részletszabályokat a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.), valamint a 194/2022. (V. 27.) Korm. rendelet határozza meg.

A jelentkezőknél az állományba vétel előtt, illetve a rendvédelmi tanuló, a hivatásos állomány tagjai körében a Hszt. 42-43. §-ai alapján elvégezzük a kifogástalan életvitel ellenőrzését. A már állományban lévők körében lehetőség nyílik soron kívüli ellenőrzésre is, amennyiben felmerül, hogy valamely állományba tartozó személy a szolgálattal össze nem egyeztethető életvitelt folytat.

Tekintettel arra, hogy az ellenőrzés során feltárt tények alapot szolgáltathatnak a hivatásos szolgálati viszony felmentéssel történő megszüntetésének, így feladatunk végrehajtása kellő körültekintést, objektivitást, törvényes, szakszerű és alapos vizsgálatot igényel.

Az ellenőrzést a védett szerv vezetőjének megkeresésére folytatjuk le. Szükséges hozzá az érintett és a vele közös háztartásban élők adatkezelést tudomásul vevő nyilatkozata, valamint be kell szerezni az érintett önéletrajzát is. A 30 napig tartó, egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható vizsgálat során különböző, személyes adatokat és különleges adatokat tartalmazó nyilvántartásokban – például a bűnügyi nyilvántartásokban – folytatunk le ellenőrzéseket, továbbá környezettanulmányt készítünk. Megállapításainkat határozatban közöljük az ellenőrzés kezdeményezőjével. A hivatásos állományban lévő esetében, az ellenőrzés alapján az állományilletékes parancsnok (munkáltató jogkör gyakorlója) jogosult munkáltatói döntést hozni.   

A Hszt. 2019. február 1-től hatályba lépett módosítása alapján külön miniszteri rendeletben megállapított munkaköröket betöltő rendvédelmi alkalmazottak kifogástalan életvitel ellenőrzését is végzi az NVSZ.